آئین بزرگداشت سیدرضا موید با حضور مداحان و شاعران سرشناس برگزار می‌شودمنبع: https://farsnews.ir/news/14010902000548/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://farsnews.ir/news/14010902000548/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF