امام جمعه اهل سنت عنبران: رژیم صهیونیستی برای بقای خود بین مسلمانان تفرقه می‌اندازد +فیلمامام جمعه اهل سنت عنبران: رژیم صهیونیستی برای بقای خود بین مسلمانان تفرقه می‌اندازد +فیلم


منبع: https://farsnews.ir/news/14010721000323/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86