انتشار آگهی ارزشمندی سه اثر تاریخی خوزستان

متن آگهی تپه شنگر

متن آگهی تپه تاریخی دولتی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت به ثبت محوطه تاریخی تپه دولتی به نشانی  استان خوزستان، شهرستان دزفول، بخش چغامیش، شهر چغامیش واقع در  محدوده پلاک‌های ثبتی ۱۶۸۹ اصلی بخش سه دزفول و ۱۰۷۳/۱۶۸۹ بخش سه دزفول در فهرست آثار ملی کشور اقدام کند. لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به نشانی اهواز خیابان امام شرقی، چهارراه ارشاد، بعد از بانک کشاورزی مراجعه کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابر مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد.

متن آگهی محوطه بیت مشحوت

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت به ثبت محوطه تاریخی تپه شنگر به نشانی  استان خوزستان، شهرستان دزفول، بخش چغامیش، دهستان خیبر، روستای شنگر واقع در محدوده پلاک‌های ثبتی ۱۶۹۰ و ۱۶۹۱ بخش س دزفول در فهرست آثار ملی کشور اقدام کند. لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به نشانی اهواز خیابان امام شرقی، چهارراه ارشاد، بعد از بانک کشاورزی مراجعه کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابر مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد.

بخوان:  شعری برای آغاز جام جهانی فوتبال/ به تیم ملی ایرانمان می‌اندیشیم

به گزارش ایسنا، براساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان متن آگهی‌های ارزشمندی آثار تاریخی (به صورت جداگانه) به شرح زیر است:

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081107301/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت به ثبت محوطه تاریخی”بیت مشحو” به نشانی  استان خوزستان، شهرستان شوش، بخش شائور، دهستان شائور، روستای بیت مشهود (بیت مشحوت) واقع در محدوده پلاک ثبتی ۶۰  بخش هشت شوش در فهرست آثار ملی کشور اقدام کند. لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به نشانی اهواز خیابان امام شرقی، چهارراه ارشاد، بعد از بانک کشاورزی مراجعه کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابر مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد.

ایسنا/خوزستان با عنایت به لزوم ابلاغ ارزشمندی آثار تاریخی غیرمنقول در شرف ثبت، به مالک/مالکین و نامشخص بودن مالکین سه محوطه تاریخی در استان خوزستان، آگهی ابلاغ ارزشمندی اثر تاریخی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان منتشر شد.