انتشار کتابی که به اسرار خواب و رؤیا می‌پردازد

این کتاب در دو فصل تالیف شده است؛ در اولین فصل از این کتاب با عنوان مبادی نظری نویسنده به تعریف واژگان اصلی (رؤیا، خواب و نوم حلم، الهام و وحی) پرداخته و مبادی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی ملاصدرا (تعریف علم، انواع ادراک، معرفت حقیقی و ابزار علم و ادراک) را بیان کرده و مبادی نفس شناختی ملاصدرا ( قوای نفس، قوای نفس نباتی، قوای نفس حیوانی، حواس ظاهری و باطنی، قوای نفس انسانی و نسبت عقل فعال به نفوس انسانی) را مورد بحث و بررسی قرار داده و چیستی خیال و متخیله را به رشته تحریر درآورده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، کتاب «تبیین فلسفی رؤیا» اثر محمد مصطفایی در ۱۴۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. از جمله مسائل مهم معرفت نفس یا روانشناسی، رویا است که شخص خویشتن را عملاً در نهان عالمی غیر از عالم ماده و جسمانی می‌یابد. حصول معرفت در مورد عالم رویا ما را با عظمت دنیای درون خویش و بالتبع عظمت هستی و آفرینش الهی آشنا می‌کند و میدان دید ما را از عالم ماده فراتر می‌برد.

در دومین و آخرین فصل از کتاب حاضر با عنوان رؤیا از دیدگاه ملاصدرا به تعریف رؤیا و خواب پرداخته شده، نقش قوای نفس در رؤیا مورد تأکید قرار گرفته و اقسام رؤیا (رؤیاهای صادق و کاذب، اسباب رؤیاهای کاذب، اسباب و مصادر رؤیاهای صادق) تبیین شده و ارتباط وحی و الهام با رؤیای صادق مورد بررسی قرار گرفته است.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

بخوان:  ایمانی‌پور: انتظار ما از دولت تاجیکستان، نشان دادن ایران حقیقی به مردم کشورشان است


منبع: https://farsnews.ir/news/14020307000889/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF

رؤیا که در فارسی از آن تعبیر به خواب دیدن می‌کنند، عبارت است از صور، وقایع و اموری که در خواب برای انسان پدیدار و مجسم می‌شوند و بعضاً دیده شده است. وقایعی در عالم خواب برای اشخاص نمودار می‌شود که در عالم بیداری و یقظه آن وقایع مکشوف می‌شود و گاهی نیز تنها صوری نمودار می‌شود که صرفاً ساخته و پرداخته قوه متخیله است و ارتباطی با عالم بیداری و یقظه نخواهد داشت. علت به خواب رفتن در دیدگاه ملاصدرا روی آوری روح از ظاهر به باطن است که می‌تواند عوامل و اسباب مختلفی داشته باشد و در همین زمان، وقایع و امور و صوری دیده می‌شود که از آن تعبیر به رؤیا می‌گردد.

اثر پیش رو با طرح پرسش‌هایی درباره ماهیت رویا، تشخیص رویای صادق از کاذب، تأثیر محرکات خارجی و افکار بیرونی بر فرایند رؤیا و پیوند رؤیا و اخبار آینده جایگاه این پدیده را در نظام هستی و نظام معرفتی ما توضیح می‌دهد.

برشی از اثر

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می‌‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

پایان پیام/


ساختار اثر