انتشار کتاب «قهرمان به شکل خودم»/ داستانی کودکانه درباره حاج قا‌سممنبع: https://farsnews.ir/news/14010901000387/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%E2%80%8C%D8%B3%D9%85منبع: https://farsnews.ir/news/14010901000387/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%E2%80%8C%D8%B3%D9%85
بخوان:  گرانی خارج از دستور در هتل‌ها