بقایای بنای ثبتی همدان – ایسنا

بقایای بنای ثبتی همدان

ایسنا/همدان خانه «اقبالیان» همدان که هنوز یک‌سال هم از عمر ثبت ملی‌اش نمی‌گذرد، در حالی با وجود مصوبات قانونی و مکاتبات میراث فرهنگی و شهرداری و پلمب خانه، توسط مالکانش تخریب شده که براساس قانون اجازه تخریب بنای ثبتی را نداشتند. این بنا در خیابان جهان‌نما، نبش کوچه قباد و توسط محمود نیامی-از شاگردان هوشنگ سیحون- ساخته شده است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090201063/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.isna.ir/news/1401090201063/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86