تازه‌ترین گزیده از اشعار نزار قبانی منتشر شدتازه‌ترین گزیده از اشعار نزار قبانی منتشر شد


منبع: https://farsnews.ir/news/14010631000120/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF