تجدید میثاق اهالی کتاب و فرهنگ با آرمان‌های امام خمینی (ره)منبع: https://farsnews.ir/news/14010820000223/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-

بخوان:  وقتی نمی‌خواهیم روزگار خوش ادیب بازگردد!