ترتیل جزء 30 قرآن کریم/ کاری که سرمایه عمرتان را به باد می‌دهد+صوت و متن آیاتمنبع: https://farsnews.ir/news/14020130001032/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-30-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88منبع: https://farsnews.ir/news/14020130001032/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-30-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88