ترتیل صفحه 101 قرآن/ خدا را نمی‌توان فریب داد+فیلم و متنمنبع: https://farsnews.ir/news/14011217000002/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-0-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%86

بخوان:  بیست و دومین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات به پایان رسید