تلاش جدید بی بی سی برای ادامه‌دار کردن اغتشاشاتتلاش جدید بی بی سی برای ادامه‌دار کردن اغتشاشات


منبع: https://farsnews.ir/news/14010722000409/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA