توزیع روزانه 40 هزار وعده غذای متبرک میان زائران امام رضا (ع) در ایام پایانی ماه صفرتوزیع روزانه 40 هزار وعده غذای متبرک میان زائران امام رضا (ع) در ایام پایانی ماه صفر


منبع: https://farsnews.ir/news/14010630000365/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-40-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85