خانه کتاب و ادبیات ایران و فدراسیون ناشران هندی تفاهم‌نامه امضا کردندمنبع: https://farsnews.ir/news/14011213000891/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF