داروخانه‌ای در تهران به دلیل کشف حجاب متصدی و توهین به آمر به معروف پلمپ شد

این اتفاق در پی کشف حجاب مسئول داروخانه و هتک حرمت به آمر به معروف با دستور قضایی انجام شد.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011126001213/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81

پایان پیام/


به محض ارسال گزارش و اطلاع دادستانی تهران از این موضوع، این داروخانه پلمب و برای صاحب این داروخانه پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری فارس داروخانه‌ای در منطقه تهرانپارس تهران به دلیل کشف حجاب مسئول داروخانه پلمپ شد.

بخوان:  توسعه مجتمع های گردشگری و نشاط مردم، اولویت وزارت میراث فرهنگی