دهقان: از ۴۸ تخته فرش سرقت شده کاخ سعدآباد هیچ فرشی پیدا نشده است

به گزارش ایسنا، محمد دهقان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: پرونده فرش‌های نفیس کاخ سعد آباد مفتوح است و رای صادر نشده است. قاضی به جدیت در حال پیگیری پرونده است. از ۴۸ تخته فرش سرقت شده هیچ فرشی پیدا نشده و تحویل ما داده نشده است. تقاضای ما این است که اگر فرشی پیدا شده است، آن را به ما تحویل بدهند تا به کاخ سعد آباد بدهیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که از ۴۸ تخته فرش سرقت شده کاخ سهد آباد هیچ فرشی پیدا نشده و تحویل ما داده نشده است.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1403032315450/%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B8-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87

دهقان:  از ۴۸ تخته فرش سرقت شده کاخ سعدآباد هیچ فرشی پیدا نشده است
بخوان:  کشف باغ امپراتور - ایسنا