ذاکر: 1000 مسجد در تهران غیرفعال است/ نیمی از مساجد کشور امام جماعت ندارندمنبع: https://farsnews.ir/news/14020301000490/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1-000-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA

بخوان:  شیروان؛ تاریخچه ای ۶ هزار ساله با آثار ادوار مختلف