رئیس بنیاد شهید: پرداختی‌ها به ایثارگران تا حدود ۷۰ درصد رشد داشته استمنبع: https://farsnews.ir/news/14010728000233/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://farsnews.ir/news/14010728000233/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
بخوان:  ویژه برنامه‌های حرم حضرت معصومه (س) در نیمه شعبان