رونمایی از کتاب «قاب‌های روی دیوار» در کتابشهر کرمانمنبع: https://farsnews.ir/news/14020302000493/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

بخوان:  بوسان و میزبانی اکسپوی جهانی ۲۰۳۰