زائران تا 25 شهریور می‌توانند با گذرنامه زیارتی به عراق بروندمنبع: https://farsnews.ir/news/14020620000572/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-25-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

بخوان:  پای درس آقا| حماسه عاشورا با رهبری امام سجاد(ع) تکمیل شد