زادقاسمی : 35 هزار نفر در مهرواره بانور شرکت کردندمنبع: https://farsnews.ir/news/14011221000638/%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C–35-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://farsnews.ir/news/14011221000638/%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C–35-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF