«سر رشته» داستان مادرانی که حسابی دستخوش تغییرات شده‌اند منتشر شداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011125000758/%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AFاین کتاب توسط سرکار خانم مژده پورمحمدی تدوین شده و انتشارات کتابستان آن را در ۱۰۴ صفحه و با قیمت ۵۲ هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

سررشته روایتی از زیست و تجربه مادرانی‌است که در این امواج افتاده‌اند و حسابی دستخوش تغییرات شده‌اند. تغییراتی که در این کتاب سعی کرده‌اند قبل و بعدش را برای مخاطب توضیح دهند و تا آن‌جا که توانسته‌اند شفاف و به دور از قضاوت اوضاع را شرح داده‌اند.

پایان پیام/


با ورود فرزند زندگی دچار تحول می‌شود و زیست اهالی خانواده را دست خوش دگرگونی قرار می‌دهد. تغییراتی طوفانی که سبب می‌شود دیگر هیچ‌وقت، هیچ‌چیز به قبل از تولد کودک بازنگردد. امواجی راه می‌افتد که تقریباً هر چیزی را با خود می‌برد و حتی به اعتقادات و افکار هم رحم نمی‌کند. 

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، روایت‌هایی مادرانه از زندگی  با عنوان «سر رشته» توسط انتشارات کتابستان منتشر شد.

بخوان:  رکورد بازدید از کاخ سعدآباد شکسته شد