سفره 5 هزار نفری در حرم امام علی(ع) همزمان با میلاد پیامبر(ص)+تصاویرسفره 5 هزار نفری در حرم امام علی(ع) همزمان با میلاد پیامبر(ص)+تصاویر


منبع: https://farsnews.ir/news/14010723000244/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B5-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1