سیدوکیلی: تعبیر زیبای مقام معظم رهبری از وحدت/ اتحاد شیعه و سنی یعنی همیاری و مواساتمنبع: https://farsnews.ir/news/14010718000035/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8Cمنبع: https://farsnews.ir/news/14010718000035/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C