شاعر خوزستانی: دروغ‌پردازی، یکی از ابزار‌های جنگ رسانه‌ای استشاعر خوزستانی: دروغ‌پردازی، یکی از ابزار‌های جنگ رسانه‌ای است


منبع: https://farsnews.ir/news/14010723000550/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA