فارس من| آموزش امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار حوزه‌های علمیه قرار گرفتمنبع: https://farsnews.ir/news/14010718000191/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87منبع: https://farsnews.ir/news/14010718000191/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87