فارس من| شنبه‌های امر به معروفی در مساجد/ در پویش «مسجد آمر» چه رخ می‌دهد؟منبع: https://farsnews.ir/news/14010716000332/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%AE