ماجرای عصای موسی در صفحه 165 قرآن+ترتیل، متن و مفاهیممنبع: https://farsnews.ir/news/14020327000825/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-65-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85منبع: https://farsnews.ir/news/14020327000825/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-65-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
بخوان:  نارنجکی که روز حمله به شاهچراغ، مدافع امنیت مردم را هدف گرفت