مرتضی روحانی: مسأله حجاب نیست، دعوا سر ربوبیت خداستمنبع: https://farsnews.ir/news/14010828000689/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://farsnews.ir/news/14010828000689/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA