مسجدی که پاتوق جوانان جنوب تهران برای اعزام به جبهه‌ها بود+عکسمسجدی که پاتوق جوانان جنوب تهران برای اعزام به جبهه‌ها بود+عکس


منبع: https://farsnews.ir/news/14010631000289/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3