«مصطفی» جدیدترین اثر گروه الغدیر در وصف پیامبر رحمت+فیلممنبع: https://farsnews.ir/news/14010722000180/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://farsnews.ir/news/14010722000180/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
بخوان:  10 نوحه‌ از 10 مداح سرشناس برای شهدا و دفاع مقدس