وضعیت اسفناک کاخ ساسانی – ایسناکاخ ساسانی سروستان در استان فارس در وضعیت آشفته و نابه‌سامانی به سر می‌برد. این کاخ بخشی از «محور ساسانی» است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061713451/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C