ویدئو / خطر تخریب، بیخ گوش بازار دویست‌ساله


ویدئو / خطر تخریب، بیخ گوش بازار دویست‌ساله

بازار تاریخی اراک با ۳۰ سرا و کاروانسرا و تیمچه مربوط به دوره قاجار است که همچنان پس از گذشته حدود دو سده همچنان کاربری اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود را حفظ کرده است. از حدود پنج سال پیش با توجه به آسیب‌های وارده به بازار تاریخی اراک، موضوع طرح جامع احیا و مرمت بازار در دستور کار قرار گرفت، اما تا امروز هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است. اداره میراث فرهنگی استان مرکزی، به عنوان یکی از متولیان حفظ بازار، به کمک مشاور، طرح جامع را تهیه کرده، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و برخی بازاریان هم نسبت به این طرح، ابهامات و پرسش‌هایی دارند.

خبرنگار: آذر اسفندیاری / تصویربردار: پریسا بهزادی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062720055/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87