پاسخ یک سپاهی به شکنجه‌گر آمریکایی‌اش/ روایتی از نبرد جوانان ایرانی با ناو‌های استکبارمنبع: https://farsnews.ir/news/14010716000163/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7