پیری جمعیت، ابرمساله و ابربحران همه کشورهاستمنبع: https://farsnews.ir/news/14020328000955/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://farsnews.ir/news/14020328000955/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA