کاظمین همچنان حال و هوای اربعین دارد/ جلوگیری از گرمازدگی با دوش آب+فیلمکاظمین همچنان حال و هوای اربعین دارد/ جلوگیری از گرمازدگی با دوش آب+فیلم


منبع: https://farsnews.ir/news/14010628000559/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%A8