۱۷ هزار شی در گنجینه و موزه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد


مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: ۱۷ هزار شی در گنجینه و موزه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207333/%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.isna.ir/news/1401091207333/%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF